GOVERNING BODY LIST

     
NAME DESG.
DSj. Anubhav Pattnaik Hon’bl M.L.A. Khandapada, President
Sri Sukanta Kumar Nayak Principal-cum-Secretary
Sri Ishwar Chandra Dash Sr. Teaching Staff Representative
Smt. Manasi Dwari Teaching Staff Representative
Sri Radha Krushna Sahoo Non Teaching Staff Representative
Sri Manoj Kumar Pradhan Chairman, Khandapada Block
Sri Rameswar Satapathy Member
Smr. Surama Maharana Member
Smt. Ujala Maharana Member
Sri Ishwar Chandra Mishra Member
Sri Kalandi Naik Member
Sri Bhikari Mahammad Member
Smt. Kabita Rout Member
Smt. Upali Aparajeta Acharya Member